THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
2 ngày(02/06/2019 đến 03/06/2019)
00
2 ngày(06/06/2019 đến 07/06/2019)
00
4 ngày(10/06/2019 đến 13/06/2019)
00
2 ngày(15/06/2019 đến 16/06/2019)