THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
2 ngày(03/12/2018 đến 04/12/2018)
00
2 ngày(06/12/2018 đến 07/12/2018)
00
1 ngày(09/12/2018 đến 09/12/2018)
00
2 ngày(11/12/2018 đến 12/12/2018)
00
1 ngày(14/12/2018 đến 14/12/2018)