THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
2 ngày(05/10/2019 đến 06/10/2019)
00
3 ngày(08/10/2019 đến 10/10/2019)
00
1 ngày(12/10/2019 đến 12/10/2019)
00
3 ngày(14/10/2019 đến 16/10/2019)
00
2 ngày(18/10/2019 đến 19/10/2019)