THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
5 ngày(03/08/2018 đến 07/08/2018)
00
3 ngày(09/08/2018 đến 11/08/2018)
00
1 ngày(14/08/2018 đến 14/08/2018)
00
2 ngày(17/08/2018 đến 18/08/2018)