THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
10 ngày(19/06/2020 đến 28/06/2020)
00
1 ngày(30/06/2020 đến 30/06/2020)
00
2 ngày(02/07/2020 đến 03/07/2020)