THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
1 ngày(06/01/2020 đến 06/01/2020)
00
1 ngày(08/01/2020 đến 08/01/2020)
00
11 ngày(10/01/2020 đến 20/01/2020)