THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
4 ngày(09/08/2019 đến 12/08/2019)
00
6 ngày(14/08/2019 đến 19/08/2019)
00
1 ngày(22/08/2019 đến 22/08/2019)