THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
2 ngày(07/09/2020 đến 08/09/2020)
00
9 ngày(10/09/2020 đến 18/09/2020)