THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
3 ngày(09/04/2019 đến 11/04/2019)
00
1 ngày(13/04/2019 đến 13/04/2019)
00
3 ngày(15/04/2019 đến 17/04/2019)
00
2 ngày(20/04/2019 đến 21/04/2019)