THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
2 ngày(06/10/2018 đến 07/10/2018)
00
4 ngày(09/10/2018 đến 12/10/2018)
00
6 ngày(14/10/2018 đến 19/10/2018)