THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
3 ngày(19/03/2020 đến 21/03/2020)
00
2 ngày(23/03/2020 đến 24/03/2020)
00
6 ngày(26/03/2020 đến 31/03/2020)