THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
2 ngày(04/11/2019 đến 09/11/2019)
00
1 ngày(16/11/2019 đến 16/11/2019)