THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
2 ngày(01/12/2018 đến 03/12/2018)
00
2 ngày(10/12/2018 đến 15/12/2018)